Book Review : ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว [If Cats Disappeared from the World : 世界から猫が消えたなら]

หากการตั้งคำถามถึงการตายและความหมายของการมีชีวิตอยู่มันจะดูหนักอึ้ง แต่การตั้งคำถามว่าเราจะยอมลบอะไรทิ้งไปจากโลกนี้เพื่อแลกกับการให้เราได้มีชีวิตต่อไป นี่กลับท้าทายอารมณ์หนักหน่วงยิ่งกว่า  "จะได้อะไรมาสักอย่าง ก็ต้องเสียอะไรสักอย่างไป"

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: